Dienstenwijzer - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
DIENSTENWIJZER
A. Inleiding
 1. De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden. Deze wet eist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst informatie krijgen over onder andere de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener u biedt. In deze brochure vindt u informatie over de diensten die wij u (kunnen) verlenen.
 2. Ons kantoor, Procon assurantiën, tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht.
 3. De complete tekst van de Wet op het financieel toezicht kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): www.afm.nl.

B. Wie zijn wij
 1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel adequaat aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders met wie u financiële producten, zoals bijvoorbeeld verzekeringen of hypotheken, heeft gesloten.
 3. Ons kantoor is opgericht in januari 2003, telt één medewerker en is met name actief in de regio Rijn en Gouwe.
 4. Onze communicatie met u voeren we in de Nederlandse taal en kan op één van de volgende manieren geschieden:
  - persoonlijk gesprek;
  - telefonisch;
  - per e-mail;
  - schriftelijk.
 5. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn ingeschreven in het Register Financiële Dienstverleners onder nummer 12003426. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl) of schriftelijk op te vragen: AFM, t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

C. De aard van onze financiële dienstverlening
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
 1. Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis, etc. U kunt hierbij denken aan onder andere een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.
 2. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
 3. Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.
 4. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Hiervoor maken wij gebruik van een gespecialiseerd extern bureau.
 5. Advisering over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) en het ontvangen en doorgeven van orders die verband houden met deze rechten op het Nederlandse grondgebied.
 6. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

D. Wat verwachten wij van u
 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons of de aanbieder doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, arbeidsongeschiktheid, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 5. Wij onderhouden de contacten met de aanbieder. In het geval u zelf in contact wilt staan met de aanbieder dan stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de aanbieder.
 6. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert op juistheid en volledigheid. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden ontstaan. Neem vooral contact met ons op indien er iets niet duidelijk is weergegeven.
 7. Indien u een product van een aanbieder wenst af te nemen, dient u te allen tijde zelf het originele aanvraagformulier te ondertekenen. Daarbij gaan wij er vanuit dat u handelingsbekwaam en -bevoegd bent.

E. Onze bereikbaarheid
 1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt in ieder geval altijd telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is (0172) 42 15 01. Indien wij niet beschikbaar zijn, wordt u verbonden met een antwoordapparaat en kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 2. Schriftelijk zijn wij als volgt bereikbaar: Procon assurantiën, Postbus 2092, 2400 CB Alphen aan den Rijn.
 3. Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot en met 18.00 uur.
 4. Indien u ons telefonisch of per e-mail een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post. Ons faxnummer is (0172) 24 39 51. Ons emailadres is info@procon-assurantien.nl.
 5. Ons mobiele telefoonnummer is 06 24 65 62 26.

F. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.
F.1 Incasso door Procon assurantiën
 1. Ons kantoor incasseert niet zelf. Dit hebben wij uitbesteed aan de aanbieder.
F.2 Incasso door aanbieder
 1. U kunt de aanbieder machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven.
 2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
 3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
 4. Premies worden in principe per jaar betaald.
 5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.
 6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
 7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
 8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.
F.3 Afspraken rondom premiebetaling
 1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de aanbieder in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
 3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de aanbieder hierover verzorgen.

G. Onze positie ten opzichte van aanbieders
Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichtingen) de producten van een selectief aantal aanbieders kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke aanbieders wij samenwerken.

H. Hoe worden wij beloond
H.1 Beloning op basis van provisie
 1. Wij ontvangen van (de) aanbieder(s) waar uw financiële product gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.
H.2 Beloning in geval van advisering in beleggingsfondsen en/of het ontvangen of doorgeven van orders in deze fondsen
 1. Volgens de wetgeving mogen wij slechts beloning van een beleggingsinstelling ontvangen als deze beloning:
  - de kwaliteit van onze dienstverlening aan u ten goede komt;
  - niet ingaat tegen uw belangen; en
  - transparant is.
 2. Beloningen die u zelf aan ons betaalt mogen wij zonder restricties ontvangen.
 3. Als wij beloning ontvangen van de beleggingsinstelling dan zullen wij u uitvoerig, accuraat en op begrijpelijke wijze uitleg geven over het bestaan, de aard en het bedrag dat u ontvangt. De beloning die wij van beleggingsinstellingen ontvangen zullen wij vooraf, vóór het verlenen van de dienst, aan u bekend maken (via cliëntovereenkomst, offerte of in een apart document).

I. Algemene zorg- en informatieplicht ten aanzien van belangenconflicten
 1. Wij zetten ons op een eerlijke, billijke en professionele wijze in voor uw belangen. Wij zorgen ervoor dat u op billijke wijze wordt behandeld indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. Indien een belangenconflict zich voordoet of dreigt voor te doen, zijn wij verplicht u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij zaken met u gaan doen.

J. Onze kwaliteit
 1. Ons kantoor is aangesloten bij de Utrechtse Provinciale Assurantie Club (UPAC).
 2. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:
  - Bemiddelen in schadeverzekeringen, levensverzekeringen en spaarrekeningen;
  - Bemiddelen bij kredieten en hypotheken.
 3. Wij zijn ingeschreven in het Register Financiële Dienstverleners onder nummer 12003426.
 4. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28096249.
 5. Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:
  - Assurantie B;
  - Assurantiebemiddeling A;
  - Nibe woningfinanciering I en II;
  - Employee Benefits;
  - Beleggen voor de financieel adviseur.
 6. Onze assurantie-adviseur bekwaamt zich in haar vak via permanente educatie.
 7. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

K. Beëindiging relatie
 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw aanbieder(s) verzoeken de lopende financiële producten over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven. De zorgplicht van uw financiële product ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

L. Interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstantie
 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
 3. Alle klachten worden door ons direct in behandeling genomen. Wij beschikken over een interne klachtenprocedure die wij op uw verzoek nader kunnen toelichten.
 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
  Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag; tel: (070) 333 89 99; e-mail: info@kifid.nl; www.kifid.nl.
 5. U kunt zich tevens wenden tot de burgerlijke rechter.

M. Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de bijvoorbeeld verzuimverzekeringen,  het verzekeren van bepaalde risico’s.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen, tenzij u het toestemmingsvereiste document heeft ingeleverd.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld v an uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over
alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud