Het bedrijf - Aansprakelijkheid - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN
Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw vermogen tegen aanspraken van derden. Indien u aansprakelijk wordt gesteld voor een aan derden toegebrachte materiële en/of lichamelijke schade, kan dit grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Een op uw bedrijf toegespitste aansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst.

Welke risico’s dekt de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven?
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt uw bedrijfsaansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken.
Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Het maakt niet uit of u zelf de schade veroorzaakt of een medewerker.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Verzekerde bedragen (minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis);
 • Hoedanigheid;
 • Omzet;
 • Jaarloon;
 • Aantal eigenaren en werknemers.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen zuivere vermogensschade. Hiermee wordt bedoeld een iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen, die niet veroorzaakt wordt door schade aan goederen of letselschade. Soms is het onvermijdelijk dat u een fout maakt. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om uw onderneming te beschermen tegen schadeclaims door beroepsfouten.

Welke risico’s dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade van derden door fouten die u maakt in de uitoefening van uw beroep. Zowel fouten die u zelf maakt als fouten van anderen die onder uw verantwoording werkzaamheden verrichten zijn verzekerd.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor (vrije)beroepsbeoefenaars:
 • advocaten;
 • automatiseerder;
 • organisatieadviesbureaus en interim-managers;
 • technische beroepen (bijvoorbeeld architecten en ingenieurs);
 • adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld planologen en stedenbouwkundigen);
 • administratiekantoren, belastingadviseurs en accountants.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijk onder andere naar:
 • Verzekerde bedragen (minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis);
 • Hoedanigheid;
 • Omzet;
 • Aantal eigenaren en werknemers;
 • De leveringsvoorwaarden.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor vermogensschade als gevolg van verwijtbaar fout bestuur tijdens de zittingperiode. Uw privévermogen kan hiervoor worden aangesproken.
Door het afsluiten van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid kunt u dit voorkomen. Ook de kosten van verweer zijn gedekt. Deze polis kan alleen worden afgesloten door de rechtspersoon, en dient te worden afgesloten voor het voltallige bestuur.

Welke risico’s dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van bv’s, verenigingen en stichtingen en Verenigingen van Eigenaren (VVE).

Met deze verzekeringen bent u verzekerd voor:
 • Interne aansprakelijkheid:
 • Als u als bestuurder, commissaris of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging of
 • stichting zelf u aansprakelijk stellen.
 • Externe aansprakelijkheid:
 • Als u onzorgvuldig handelt richting derden kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.
Milieuaansprakelijkheidsverzekering
De milieuaansprakelijkheidsverzekering dekt onder andere saneringskosten wanneer er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem of het oppervlaktewater zijn terechtgekomen. De eigen en omliggende locaties zijn gedekt. Indien u werkzaamheden op locatie verricht, kunnen deze ook onder de dekking vallen.

Welke risico’s dekt de milieuaansprakelijkheidsverzekering?
Milieuschade op uw grond kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het lekken van stoffen als asbest, olie, mest of gewasbeschermers leiden tot forse bodem- en watervervuiling. In dit soort gevallen vergoedt de milieuschadeverzekering uw kosten voor de sanering. Ook als de milieuschade niet uw schuld is.

Standaard dekt de milieuschadeverzekering alle milieuschade op uw grond van buitenaf. Ook onvoorziene lekkage of schade door saneringswerkzaamheden wordt vergoed. Ontstaat er daardoor ook schade aan uw bezit? Dan vergoeden we die
schade, samen met de kosten om bodem en water schoon te maken. Loopt u omzet mis door de vervuiling? Voor deze bedrijfsschade bent u ook verzekerd.

U kunt de dekking van de verzekering uitbreiden voor schade bij derden. Voert u werkzaamheden uit bij anderen, bijvoorbeeld als loonwerker? Dan bent u met deze dekking ook verzekerd voor milieuschade op en vanaf die locatie. In dat geval vergoeden we dus ook de sanering van het terrein, schade aan het bezit en eventuele bedrijfsschade van anderen.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Gekozen dekking;
 • Risicofactoren;
 • Bedrijfsomvang;
 • Locaties bepalen.
WEGAM-verzekering
Als uw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan is er altijd kans op ongelukken. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan bent u als werkgever al gauw aansprakelijk. De financiële gevolgen voor u als werkgever kunnen dan groot zijn.

Welke risico’s dekt een WEGAM-verzekering?
De WEGAM-verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. De WEGAM-verzekering dekt de schade die op u als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid).

Verzekerde schade bij de WEGAM-verzekering:
 • letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig;
 • cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel?
 • Dan vergoeden wij het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar;
 • schade die de werknemer lijdt, doordat u uw zorgplicht als werkgever niet voldoende bent nagekomen.
U kunt de standaard WEGAM dekking uitbreiden met een extra dekking. Deze dekt uw aansprakelijk als uw medewerkers schade oplopen, terwijl zij lopen, fietsen of met het openbaar vervoer reizen voor hun werk.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Aantal bedrijfsauto’s;
 • Aantal vrachtauto’s;
 • Aantal overig materieel;
 • Werknemers met bedrijfsauto;
 • Werknemers die meer dan een bepaald aantal kilometers per jaar zakelijk rijden;
 • Overige werknemers.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud